โครงสร้างบุคคลากร

 
 เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

 

   
  นางอรวรรณ  หินตะ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ


 
   
 

นางวิมุตติยา  อาวุธเทวินทร์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

 
นางตวันภร  กุลพัฒน์
 นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
นางจารุวรรณี  บุญมี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางดารณีย์  ผกาพันธ์
 พนักงานธุรการ ส ๓
 
  น.ส.มาธวรรย์  แสนมานิตย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล 
ส.อ.ทิวา  คำแสน
พนักงานขับรถยนต์