โครงสร้างบุคคลากร

เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

 
  น.ส.วิไลวรรณ เทียงดาห์
แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ


 
 

   

 

   นางณิภร โกศัยกานนท์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
 
 
 
นางตวันภร  กุลพัฒน์
 นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
นางจารุวรรณี  บุญมี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางดารณีย์  ผกาพันธ์
 พนักงานธุรการ ส ๓
     
 น.ส.มาธวรรย์  แสนมานิตย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล 

นายถาวร เทนสุนา

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมแระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

นายชาญเศรษฐ์ ภูทิพย์รัชต์ธร
พนักงานขับรถยนต์
     
 นายเอกพล เจตินัย
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการด้านแรงงาน
เชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่ฯ

นางเพลินพิศ รินทร
แม่บ้าน