Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

pll_file_nameรูปแบบโครงการจ้างงาน/ส่งเสริมอาชีพคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35

ขนาด : 6222.63 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 17:12:52+07

pll_file_nameแบบสํารวจขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2557 (จบการศึกษาป พ.ศ. 2558)

ขนาด : 89.07 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 17:12:09+07

pll_file_nameแบบเสนอประวัติและผลงานสตรีทำงานดีเด่น ปี 2558

ขนาด : 1268.49 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 17:11:05+07

pll_file_nameแบบสำรวจข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา (สำหรับสถานศึกษา)

ขนาด : 192 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 17:10:35+07
TOP