Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2565

pll_content_description

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2565

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ เข้าประชุม โดยมีข้อสั่งการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
1. เน้นย้ำการดำเนินกิจกรรมบริจาคโลหิต ตามโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสุดดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยกำหนดเป้าหมายรวมทั้งจังหวัด 6,000 คน
2. การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล ผู้ช่วยแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันปัญหา ยาเสพติดตามวาระจังหวัดศรีสะเกษ และการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มสถานประกอบการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานนอกระบบ โดยผ่านอาสาสมัครแรงงาน และเครือข่ายด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

TOP