Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายนายนพ พงศ์พลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศรีลาวา ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 (หลังใหม่) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเลขานุการ และมีคณะอนุกรรมการไตรภาคีของจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

เพื่อรับทราบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ค่าครองชีพของแรงงาน อัตราเงินเฟ้อ ผลกระทบของจังหวัดในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงจากการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด ปี 2565 และพิจารณาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดศรีสะเกษ ต่อคณะอนุกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 21

TOP