Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

การประชุมตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน และการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โดยได้กำชับถึงการทำงานว่า “การทำงานนั้นต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน” เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
ทั้งนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วม การประชุมตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ด้วย

TOP