Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมหารือการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและแผนขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะศรีสะเกษ

pll_content_description

การประชุมหารือการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและแผนขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะศรีสะเกษ

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน การประชุมหารือการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและแผนขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและ แผนขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะศรีสะเกษ รวมถึงการจัดทำ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนฯ
ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางตวันภร กุลพัฒน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือฯ ในครั้งนี้ด้วย

TOP