Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดศรีสะเกษ

pll_content_description

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด ศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชกุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องศรีพฤทเธศวร โรงแรมเกษสิริ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ นางณัฐกฤตา ดาหาร แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน บูรณาการนำเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบกิจการ ในจังหวัดศรีสะเกษ และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ และกระบวนการตรวจแรงงานต่างด้าว และการคัดกรองแรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้

TOP