Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมเพื่อตรวจติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น มอบหมายให้นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว พร้อมด้วย นายธนกฤช จิริวิภากร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี นายไพโรจน์ วงศ์พรหม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี และนายเอก อัศวเรขา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายอำเภอภูสิงห์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ปลัดอวุโสอำเภอภูสิงห์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูสิงห์ หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 ผู้อำนวยการควบคุมทางศุลกากรหน่วยประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำพื้นที่ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานข้อมูลการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่จะผ่านชายแดนช่องสะงำ โดยการบูรณาการร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้เน้นย้ำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านสุชาติ ชมกลิ่น ในการเข้มงวดการอนุญาตนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามมาตรา 64 และ MOU และมิให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการนำเข้าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์โดยเด็ดขาด

TOP