Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย

pll_content_description

การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ จัดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรม :พัฒนาศักยภาพแรงงานสู่การพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมที่ 2 อบรมสร้างการรับรู้และเข้าถึงบริการด้านแรงงาน ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และมีหลักประกันทางสังคมให้แก่แรงงานนอกระบบในจังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดย ดร.ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ บรรยาย หลักสูตร การตลาดอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นางจินตนา เห็นสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และผู้แทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ นางธนพร ไชยสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการบรรยาย หลักสูตร การส่งเสริมแรงงานนอกระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่แรงงานนอกระบบ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ทั้งนี้มีผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รายใหม่จำนวน 9 ราย โดยเน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และมีนายสง่า รัตนปริญญานนท์ อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

TOP