Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และ พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และ พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพแรงงานสู่จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมที่ 2 อบรมสร้างการรับรู้และเข้าถึงบริการด้านแรงงาน ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และมีหลักประกันทางสังคม ให้แก่แรงงานนอกระบบในจังหวัดศรีสะเกษ ณ ศาลาประชาคมชุมชนตลาดเก่า ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย ดร.ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ บรรยายหลักสูตร การตลาดอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีเพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นายธีรศักดิ์ บุญธรรม นิติกรชำนาญการ และผู้แทนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ นางสายันธ์ มากนวล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ การบรรยายหลักสูตร การส่งเสริมแรงงานนอกระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง และมีความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 20 คน มีผู้สมัครเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 รายใหม่ จำนวน 5 ราย โดยเน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ มีนายเสรี แดงงาม กำนันตำบลบึงบูรพ์ ร่วมเป็นเกียรติและประสานการจัดอบรมฯ และนางจันทร์เพ็ญ ศรีเกษ อาสาสมัครแรงงานตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประสานการจัดอบรมฯ และได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

TOP