Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการประกาศวาระจังหวัดศรีสะเกษต่อสู้กับยาเสพติด และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

pll_content_description

 จังหวัดศรีสะเกษ /วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการประกาศวาระจังหวัดศรีสะเกษต่อสู้กับยาเสพติด และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ 1. เวลา 09.30 น.

 จังหวัดศรีสะเกษ /วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการประกาศวาระจังหวัดศรีสะเกษต่อสู้กับยาเสพติด และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ 1. เวลา 09.30 น. /กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการประกาศวาระจังหวัดศรีสะเกษต่อสู้กับยาเสพติด แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) นางตวันภร กุลพัฒน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จำนวน 5 แห่ง รวม 10 คน ได้แก่ 1) บริษัท BIG C จำกัด สาขาศรีสะเกษ 2) บริษัทจำกัด บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้งจำกัด สาขาศรีสะเกษ 3) บริษัทจำกัด โตโยต้าศรีสะเกษ (สาขาอำเภอเมือง) 4) บริษัท พ.ศ.ช. ผลิตอาหาร จำกัด (อำเภอขุนหาญ) 5) บริษัทจำกัด เอี่ยมศิริแป้งมัน (อำเภอกันทรลักษ์) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อที่สำคัญ ๆ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 2) ยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE /แนวทางการประกวดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต (นางกฤษณา จันทร์ตรี) 2. เวลา 14.00 น. ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 4 เขต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28 นายอำเภอทั้ง 22 อำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ พร้อมนี้ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL แก่เยาวชน จำนวน 8 คน และ มอบเกียรติบัตรแก่ทีม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE จำนวน 2 ทีมและพบปะแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3. เวลา 15.30 น. ตรวจเยี่ยม/เยี่ยมชมการซักซ้อมการเตรียมเข้าประกวดของชมรม TO BE NUMBER ONE ของบรษัทจำกัด บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้งจำกัด สาขาศรีสะเกษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล) ผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต (นางกฤษณา จันทร์ตรี) แรงงานจังหวัดศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางไปตรวจเยี่ยม/เยี่ยมชมการซักซ้อมการเตรียมการของชมรม TO BE NUMBER ONEของบริษัทจำกัด บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้งจำกัด สาขาศรีสะเกษ เพื่อเตรียมเข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่จังหวัดขอนแก่น รอง ผวจ.ศก. และผู้เชี่ยวชาญ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการซักซ้อมฯ ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

ภาพกิจกรรม

  

 

  

 

TOP