Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”

pll_content_description

กิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 06.30 น. นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ตลอดจนประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ณ ลานโคปุระ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ ให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ตลอดจนประชาชน ในจังหวัดศรีสะเกษ ได้สืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้วยการแต่งกาย ด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

TOP