Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

pll_content_description

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะเลขานุการ ชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดศรีสะเกษ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการเชิงรุกสร้างการรับรู้และวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาสัมพันธ์ ให้สถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง เข้าใช้แอปพลิเคชั่น หมอชนะ ไทยชนะ พร้อมทั้งแจกหน้ากากผ้า ในพื้นที่อำเภอเมืองและอุทุมพรพิสัย จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ (1) โรงเรียนสตรีสิริเกษ แรงงานสัญชาติไทย 46 คน สัญชาติกัมพูชา จำนวน 1 คน สัญชาติอื่นๆ 14 คน (2) หจก.อุยสกุลแก๊ส สัญชาติไทย 3 คน สัญชาติลาว 3 คน (3) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สัญชาติไทย 19 คน สัญชาติอื่นๆ 4 คน (4) หจก. ไทยไพศาลแรงงานสัญชาติไทย 39 คน สัญชาติลาว 7 คน (5) นายเจตนินธ์ เทพอัศดร แรงงานสัญชาติลาว 2 คน (6) บจก.โกลด์ชันกรุ๊ป แรงงานต่างสัญชาติไทย 4 คน สัญชาติรัสเชีย 1 คน รวมลูกจ้างสัญชาติไทย 111 คนและลูกจ้างต่างด้าว 32 คน

TOP