Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดตามสิทธิประโยชน์อันพึงได้รับแก่ทายาทแรงงานไทยที่เสียชีวิตในต่างประเทศ

pll_content_description

ติดตามสิทธิประโยชน์อันพึงได้รับแก่ทายาทแรงงานไทยที่เสียชีวิตในต่างประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางดารณีย์ ผกาพันธ์ พนักงานธุรการ ส 4 ผู้ประสานสิทธิประโยชน์แรงงานต่างประเทศ และนางสาวเกศินี วันทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น ลงพื้นที่บ้านโนนสะอาด ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ติดตามสิทธิประโยชน์อันพึงได้รับแก่ทายาท ของ นายจักริน พวงเกต ผู้เสียชีวิต ที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน ณ ประเทศไต้หวัน จากกรณีอุบัติเหตุที่ไซต์งานก่อสร้างทางรถไฟฟ้าสายซานเสีย-อิงเกอ ในนครนิวไทเป เพื่อสอบถามรายละเอียดการได้รับเงินตามสิทธิฯ จากทางญาติผู้เสียชีวิตฯ บันทึกรายงานเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา ไทเป (สนร.ไทเป) ให้รับทราบต่อไป

TOP