Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

“ประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2562 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562”

pll_content_description

    ณ ห้องประชุมศรีพฤเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2562 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 โดย ผวจ.

    ณ ห้องประชุมศรีพฤเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2562 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 โดย ผวจ. ศรีสะเกษ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปรับทัศนคติของประชาชน โดยเน้นย้ำการพัฒนาการเกษตรฐานราก ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ และวิถีชีวิตแบบพอเพียง เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ขณะเดียวกัน ต้องมีการพัฒนาและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการเกษตรทางเลือก เช่น การส่งเสริมการปศุสัตว์(โคเนื้อ,แพะ) การปรับลดพื้นที่ทำการเกษตรที่มีสภาพเสื่อมโทรม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขยายตัวของ GDP ของจังหวัดต่อไป ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นผู้นำเสนอร่างแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2562 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 และให้ที่ประชุมประชาพิจารณ์ฯ ร่างแผนฯ ดังกล่าว ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การ SWOT วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดฯ (นส.วิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมประชาพิจารณ์ฯ ด้วย

ภาพการประชุม

 

 

 

TOP