Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 37/2564

pll_content_description

ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 37/2564

          วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 37/2564 ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีประเด็นพิจารณา จำนวน 13 ประเด็น
          ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางสาวปัทมวรรณ แก้วสง่า นักวิชาการแรงงาน ได้นำเสนอข้อมูลเพื่อพิจารณาในประเด็นการขออนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จากสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง ซึ่งประกอบกอบด้วยแรงงานไทย จำนวน 23 คน และแรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 24 คน ต่อที่ประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย

TOP