Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 11/2564

pll_content_description

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 11/2564

วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้ทราบ ได้แก่ ผลการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรณ์ธรรมชาติ, ผลการจัดระเบียบสังคม, ผลการจัดระเบียบร้านเกม, ผลการจัดระเบียบการจำหน่ายสุรา, สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในจังหวัดศรีสะเกษ, ผลการจัดระเบียบหอพัก, ฯลฯ
ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางตวันภร กุลพัฒน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมรายงานผลการตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ ต่อที่ประชุม ในครั้งนี้ด้วย

TOP