Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ

pll_content_description

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมดำเนินการโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยคณะทำงานด้านความมั่นคงได้ร่วมกันประเมินแนวโน้มสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถานบันหลัก
2. ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. ด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง
5. ด้านการพิทักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง ของแรงงานต่างด้าว ต่อที่ประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย

TOP