Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 36/2564

pll_content_description

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 36/2564

วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 36/2564 ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในจังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม ในการแพร่ระบาดระลอกใหม่ เมษายน 2564 จำนวน 16,905 รายคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เคร่งครัดในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความปลอดภัย และลดการแพร่ระบาดของโรคในระลอกใหม่ เมษายน 2564
ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งนี้ด้วย

TOP