Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 11/2564

pll_content_description

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 11/2564

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. นางสาวสุภาวดี ส่องเมืองสุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล ผู้แทนแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนและวางแผนการทำงานงานในเดือนต่อไป

TOP