Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรม : การปูกระเบื้องอาสน์สงฆ์ในศาลาวัดเดียงทรงธรรม

pll_content_description

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัด ศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางตวันภร กุลพัฒน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เปิดกิจกรรม จ้างงานเร่งด่วน : การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านตูม โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านตูม หมู่ที่ 1 บ้านตูม ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 19 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 (6 วัน) มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นผู้ประสบเดือดร้อนด้านอาชีพ ว่างงาน ขาดรายได้ รายได้ลดลง จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และภัยธรรมชาติ จำนวน 25 คน
ทั้งนี้ ในดำเนินงานโครงการฯ มีอาสาสมัครแรงงานตำบลตูม คุณฐิติกร จันทอง เป็น ผู้ประสานการดำเนินงานในพื้นที่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัด ศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางตวันภร กุลพัฒน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เปิดกิจกรรม จ้างงานเร่งด่วน : การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านตูม โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านตูม หมู่ที่ 1 บ้านตูม ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 19 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 (6 วัน) มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นผู้ประสบเดือดร้อนด้านอาชีพ ว่างงาน ขาดรายได้ รายได้ลดลง จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และภัยธรรมชาติ จำนวน 25 คน
ทั้งนี้ ในดำเนินงานโครงการฯ มีอาสาสมัครแรงงานตำบลตูม คุณฐิติกร จันทอง เป็น ผู้ประสานการดำเนินงานในพื้นที่

TOP