Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ และการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมพิธีการลงนาม MOU ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ มอบหมาย นางตวันภร กุลพัฒน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว พร้อมด้วยนายเอกสิทธิ์ โพธิ์ศรี นักวิชาการแรงงาน และนายปฏิภาณ ทองเพ็ชร นักวิชาการแรงงาน

TOP