Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ฯ และการจัดทำโครงการสำคัญของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ฯ และการจัดทำโครงการสำคัญของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและการจัดทำโครงการสำคัญของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลลูม (C) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนภูมิภาค) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรด้านยุทธศาสตร์และแผนงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่ง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14–15 ธันวาคม 2564 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย และนำเข้ากระบวนการ Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้รับความรู้ ตลอดจนมีทักษะ สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนางานต่อได้
ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางสาวสุพัตรา ลุสำเร็จ นักวิชาการแรงงาน ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และรับฟังการบรรยาย ตลอดจนเข้ากระบวนการWorkshop ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 ในครั้งนี้ด้วย

TOP