Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

มขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมีคณะชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 14 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนประมงจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน พ.ม.จ. ศรีสะเกษ และผู้แทนกอ.รมน. จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ โดยพร้อมเพรียงกัน

TOP