Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

“มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีของแรงงานไทยที่ไปทำงานประเทศไต้หวัน”

pll_content_description

“มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีของแรงงานไทยที่ไปทำงานประเทศไต้หวัน”

วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๒๐ น. นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางดารณีย์ ผกาพันธ์ พนักงานธุรการ ส ๔
มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษี ปี ๒๕๖๓ ส่วนที่จ่ายไว้เกินกรณีแรงงานไทยไปทำงานประเทศไต้หวัน ให้แก่นายสมหมาย มักสัน ซึ่งเป็นชาวตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัด
ศรีสะเกษ เป็นเงินจำนวน ๑๒,๕๘๖.๖๔ บาท ในการนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มีมาตรการให้ผู้มาติดต่อราชการสวมหน้ากากอนามัย และมีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

TOP