Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

มอบบ้านแก่ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงน่าอยู่อาศัย ภายใต้โครงการ”เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” ฉลอง 238 ปีศรีสะเกษ

pll_content_description

มอบบ้านแก่ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงน่าอยู่อาศัย ภายใต้โครงการ”เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” ฉลอง 238 ปีศรีสะเกษ

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้นำฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นร่วมมอบบ้านแก่ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงน่าอยู่อาศัย ภายใต้โครงการ “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” ฉลอง 238 ปีศรีสะเกษ ในพื้นที่ตำบลเมืองแคน และตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ฉลอง 238 ปี ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนฝ่ายท้องที่ท้องถิ่น ต่างได้ร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และแบ่งปันความสุขร่วมกัน ที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ได้มีบ้านดี ๆ อยู่อาศัย อีกทั้งเป็นการร่วมฉลอง 238 ปี ศรีสะเกษไม่ทอดทิ้งกัน
ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมมอบบ้านแก่ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีบ้าน ที่มั่นคงแข็งแรงน่าอยู่อาศัย ภายใต้โครงการ “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” ฉลอง 238 ครั้งนี้ด้วย

TOP