Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

รับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ อสร.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

pll_content_description

      ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2560 ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพฤเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ นำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด และอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เข้ารับมอบโล่ /ใบประกาศเกียรติคุณ กับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  

รายนาม อสร. ที่ได้รับโล่ /ใบประกาศเกียรติคุุณ จำนวน 8 คน ดังนี้

ลำดับ     ชื่อ – สกุล อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ได้รับคัดเลือกเป็น

1.  นายนรินทร์  จันทน์เทศ ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย อาสาสมัครแรงงานระดับจังหวัด

2.  นายคำนึง  สมาน ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน อาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ

3.  นายนุ่ม  ดวงพรม ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ

4.  นายคำนึง  คำแสนหมื่น ตำบลโนนค้อ  อำเภอโนนคูณ อาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ

5.  นายสิงหราช  ยกยศ ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ อาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ

6.  นายจอน  บุญอินทร์ ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล อาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ

7.  นางสาวลักษิกา  เนียมจิตต์ ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ อาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ

8. นายจันทร์  บุญสุข ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ อาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ

ภาพกิจกรรม
 

 

 

 

TOP