Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ…เดียวกัน”

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.

 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ…เดียวกัน" แก่ชาวจังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ มีพระสงฆ์จำนวน 10 รูป และราษฎรชาวจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 500 คน ร่วมรับมอบถุงยังชีพพระราชทานฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมนี้นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นางณิภร โกศัยกานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นผู้แทน เข้าร่วมกิจกรรมและมีหัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด อำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมา

ภาพกิจกรรม

 

 

TOP