Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

“ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ประจำวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563

pll_content_description

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดกิจกรรมทุกเช้าวันอังคาร เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563ไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการบำรุงพระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาพุทธ ส่งเสริมการแต่งกาย ด้วยผ้าพื้นเมือง ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมการตักบาตรฯ ทุกวันอังคาร และเป็นการสร้างรายได้ ให้พี่น้องประชาชนที่จะได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่าย
ในการนี้นางณัฐกฤตา ดาหาร แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล นางจารุวรณี บุญมี และ นางดารณีย์ ผกาพันธ์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและส่วนราชการอื่น ๆ ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

TOP