Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

pll_content_description

เอกสารประกวดราคา/เอกสารประกาศเชิญชวน

  1. ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563

การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  ตามประกาศจังหวัดศรีสะเกษ  ลงวันที่  19  มีนาคม ๒๕๖๓

  1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ

พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน

  1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06)

สามารถดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://sisaket.mol.go.th/procurement_categories/invitation

โทร 045-614061 , 063-6344691 คุณตวันภร (ผู้ประสานงาน)

ไฟล์แนบ:

pll_file_name02.เอกสารประกวดราคาซื้อ

ขนาด : 1514.22 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 19 มี.ค. 2563

pll_file_name03.สเปกซื้อรถบรรทุก-900,400 บาท

ขนาด : 2696.71 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 19 มี.ค. 2563

pll_file_name04.บก.06-ซื้อรถบรรทุก-900,400 บาท

ขนาด : 268.28 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 19 มี.ค. 2563
TOP