Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุและแรงงานพิการ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

pll_content_description

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางณัฐกฤตา ดาหาร แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางดารณีย์ ผกาพันธ์ พนักงานธุรการ ส 4 จัดฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรม ส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาตัวแบบ (Model) หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม แส่วผ้าศรีสะเกษ แปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นสินค้าของฝาก จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านแทรงเหนือ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ดร.ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษและคณะ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การเลือกลายเทคนิคการกำหนดและเลือกเฉดสีการแส่วผ้าศรีสะเกษ” และ “การตลาด กลยุทธ์การตลาด ช่องทางการจัดจำหน่ายตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ออฟไลน์ (Offline Marketing)” ให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 2๐ คน

TOP