Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ชมรมที่เข้าประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

pll_content_description

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2663

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ชมรมที่เข้าประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๙ ชมรม ดังนี้ ๑. จังหวัด TO BE NUMBER ONE
๒. อำเภอ TO BE NUMBER ONE
๒.๑ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
๒.๒ อำเภอกันทรลักษ์
๒.๓ อำเภอขุนหาญ
๓. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
๓.๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
๓.๒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
๓.๓ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
๔. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา
๔.๑ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
๔.๒ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
๕. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้านชุมชน
๕.๑ บ้านบึงหมอก อำเภอราษีไศล
๕.๒ บ้านคำเมย อำเภอกันทรารมย์
๕.๓ บ้านตระกวน อำเภอศรีรัตนะ
๕.๔ บ้านขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
๕.๕ บ้านนาขนวน อำเภอกันทรลักษ์
๖. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
๖.๑ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นต์เตอร์ จำกัด มหาชน สาขาศรีสะเกษ
๗. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ
๗.๑ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๑)
๗.๒ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์
๘. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ
๘.๑ เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
๙. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ นางณัฐกฤตา ดาหาร แรงงานจังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นำชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นต์เตอร์ จำกัด มหาชน สาขาศรีสะเกษ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณด้วยกล่าวด้วย

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

TOP