Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการอบรมให้ความรู้การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Video Conference

pll_content_description

โครงการอบรมให้ความรู้การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายวิชัยเลิศ ภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล นักวิชาการงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ศรี นักวิชาการแรงงาน นายปฏิภาน ทองเพ็ชร นักวิชาการแรงาน นางสาวณัฏฐ์นรี ทองคำสิงห์ นักวิชาการแรงงาน นางสาวปัทมาวรรณ แก้วสง่า นักวิชาการแรงาน และนางสาวเกศินี วันทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนของสำนักงานแรงงานจังหวัด แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประสาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากรการบรรยายอบรมให้ความรู้

TOP