Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2564 จังหวัดศรีสะเกษ

pll_content_description

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00 น.

สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายนางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมตามโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2564 จังหวัดศรีสะเกษ ” ณ ห้องศรีพันทา โรงแรมศรีลำดวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะกษ จังหวัดศรีสะเกษ จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ มีนางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมดังกล่า

TOP