Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ

• คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด

• แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2563-2565

• แผนปฏิบัติการ (Action Plan)ในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบแรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานพิการ จังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ.2563

• ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 – 2564

• แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดศรีสะเกษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2563 – 2565 ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2564 

• แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน 2565

• แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน 2566-2570

• แผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประปีงบประมาณ พ.ศ.2566

361
TOP