Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานของจังหวัดศรีสะเกษ ไตรมาส 3 ปี 2564 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ไตรมาส 2 ปี 2564 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ไตรมาส 1 ปี 2564 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ไตรมาส 4 ปี 2563 (ตุลาคม – ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ไตรมาส 3 ปี 2563 (กรกฎาคม – ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ รายปี 2562 ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ไตรมาส 4 ปี 2562 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฏาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน – ...

TOP