Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

กรง.ศก. ร่วมงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2561

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2561 โดยมีส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก

จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดงานฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2561 ภายในงานมีการออกร้านแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จาก 22 อำเภอ การประกวดผลผลิตการเกษตร การแสดงบนเวที การประกวดธิดาสี่เผ่าไทย การเดินแบบผ้าไหมไทยศรีสะเกษ การประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้าน การจัดกิจกรรมเคาท์ดาว์นปีใหม่และการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นใหม่ ปี 2561 ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส เพื่อเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ และการจัดกิจกรรมฉลองส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ ด้วย

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2561 จำนวน 2 บูท ได้แก่

บูทที่ 1 บูทการนวดแผนไทย/นวดฝ่าเท้าของสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ

บูทที่ 2 บูทของ 4 หน่วยงาน (สำนักงานแรงงานฯ สำนักงานจัดหางานฯ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ สำนักงานประกันสังคมฯ) ดังนี้

1. การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ (สำนักงานแรงงานฯ)

2. การรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40/การแจกปฏิทินปีใหม่ 2561 
(สนง.ประกันสังคม)
3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน (ทุกหน่วยงาน)

4. การแข่งขันชิงรางวัล ตอบคำถามด้านแรงงาน (ทุกหน่วยงาน)

และชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการในจังหวัดศรีสะเกษ ที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนมาขายผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมชมรมฯ จำนวน 2 ชมรม ได้แก่

1. บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้งจำกัด

2. ห้าง Big C สาขาศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรม

  

 

 

  

 

 
TOP