Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

กระทรวงแรงงานเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านสามเส้า หมู่ที่ 2 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นการออกหน่วยลงพื้นที่ให้บริการประชาชน อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำทีมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด ศรีสะเกษ ออกให้บริการภารกิจ ด้านแรงงาน ให้กับประชาชนในพื้นที่
ซึ่ง ในส่วนของสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ และการให้บริการฝึกทักษะด้านอาชีพ ออกให้บริการประชาชนมีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด จำนวน 560 คน ในการออกหน่วยฯ ให้บริการ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานฯ ครั้งนี้ ได้รับการประสานงานจาก นางแก่นใจ ศรีชุม อาสาสมัครแรงงานตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ คอยอำนวยความสะดวกในการออกหน่วยฯ เป็นอย่างดี

TOP