Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมการเปิดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565

pll_content_description

การประชุมการเปิดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุม การเปิดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ในการประชุมได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

TOP