Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565

pll_content_description

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2565 ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดและยกระดับการผลิต สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ในวันที่ 10- 16 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางจารุวรรณี บุญมี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ ในการจัดประชุมฯ ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

TOP