Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องศรีพฤทเธศวร โรงแรมเกษสิริ อ.เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
เนื่องด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จึงได้กำหนดประกาศให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เป็น 1 ใน 10 วาระจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งรับผิดชอบดูแลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการฯ จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการฯ เพื่อให้ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการฯ ได้รับทราบแนวทาง และแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี 5 เสือแรงงานจังหวัด ศรีสะเกษ ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัด ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางตะวันภร กุลพัฒน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และบุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ในการประชุมได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

TOP