Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 12/2565

pll_content_description

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 12/2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิงอุทัยทิพย์ มุลกะกุล นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลเพื่อพิจารณาในประเด็นการขออนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาทำงาน ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยการขออนุญาตเคลื่อนย้านแรงงานจากบริษัท สตีลฟอร์มเมอร์ จำกัด ประกอบด้วย แรงงานสัญชาติไทย จำนวน 2 คน สัญชาติเมียนมา จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 คน เดินทางมาจากจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อมาปฏิบัติงานก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ในการจัดประชุมฯ ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

TOP