Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ TO BE NUMBER ONE

pll_content_description

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น.

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้ง 3 แนวทาง 6 กลยุทธ์ รวมถึงการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการลงพื้นที่ตรวจติดตาม ในวันที่ 14 กันยายน 2566 ที่ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด บ้านดอนพระเจ้า ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ และแนวทางกาขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567

ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล ผู้ช่วยแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เข้าประชุม และนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ แนวคิดที่ 1 คุณภาพชีวิตดี กลยุทธ์ที่ 2 TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ พร้อมความคืบหน้าในการพัฒนางานสนับสนุนโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ บ้านสวาย ม.1 ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ สถานประกอบการ บจก. แม่โมกรุ๊ป และรณรงค์โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด สาขาอำเภอเบญจลักษ์ โดยเน้นสถานประกอบการที่รับผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด เข้าทำงานในพื้นที่เป้าหมาย อันจะส่งผลให้ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในพื้นที่ มีโอกาสทำงาน มีอาชีพ มีรายได้ และไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างยั่งยืน

TOP