Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม Big Data ครั้งที่ 1/2564

pll_content_description

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.30น.

นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน1ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ 10 วาระ ข้อที่ 4 วาระการบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตามคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมสวัสดิการเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายนางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ ร่วมการประชุมดังกล่าว

TOP