Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมฯ และมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การมอบรางวัลบุคคลต้นแบบและ คลิปวีดีโอต่อต้านการทุจริต และรับชมการถ่ายทอดสดการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Fanpage สำนักงาน ป.ป.ช.
ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมฯ และร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย

TOP