Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดศรีสะเกษ

pll_content_description

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 โดยจังหวัดศรีสะเกษได้รับการจัดสรรโควตา จำนวน 109 อัตรา ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษได้รับการจัดสรรโควตา จำนวน 2 อัตรา
ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย

TOP