Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2564

pll_content_description

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้อนุมัติเงินกู้กรณีฉุกเฉิน จำนวน 40 ราย อนุมัติโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดฯ 19 องค์กร และเห็นชอบโครงการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ ทั้งนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางจารุวรรณี บุญมี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP