Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565

pll_content_description

การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 และแถลงผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเรียบรัฐบาล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โดยพลเอก ประวิตรฯ กล่าวว่าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของรัฐบาลในปี 2564 – มีนาคม 2565รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามข้อเสนอแนะสำคัญ 15 ข้อในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา และมีผลความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรม
ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวสุภาวดี ส่องเมืองสุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ และนางสาวศรัญญา ศรีบุญเรือง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ แทนจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

TOP