Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมพิจารณาเตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ กับจังหวัดอุดรมีชัย

pll_content_description

การประชุมพิจารณาเตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ กับจังหวัดอุดรมีชัย

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมพิจารณาเตรียมความพร้อมในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำกับจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยพิจารณาเสนอมาตรการ จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการแพทย์ 2.ด้านการท่องเที่ยว 3. ด้านการค้าชายแดน

ทั้งนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายนางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยได้สนับสนุนข้อมูลด้านแรงงาน และแนวทางการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. ยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าว
2. จัดส่งคำร้องความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
3. การดำเนินการของประเทศต้นทาง
4. ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว
5. การอนุญาตให้นำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้าง
6. การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
7. เข้ารับการกักตัว
8. การอบรมและใบอนุญาตทำงาน

TOP