Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

pll_content_description

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ ในการประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อเป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางหลัก ของแผนฯ ให้การจัดทำร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

ในการนี้ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางวรัญรัศมิ์ ธนันท์จิระกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางสาวสุพัตรา ลุสำเร็จ นักวิชาการแรงงาน นางสาวอุทัยทิพย์ มุลกะกุล นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP